นอนหลับ ร่างกายได้พักจริงหรือ? - Sleep Calculator

นอนหลับ ร่างกายได้พักจริงหรือ?

มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1948482739 คน

การนอนหลับและการตื่น เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ในชีวิตประจำวันของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ มนุษย์ใช้เวลาประมาณหนึ่งในสามของชีวิตในการนอนหลับ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนอนหลับต่อการดำรงชีวิต การนอนหลับมีบทบาทสำคัญต่อร่างกาย เช่น มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมน ความตื่นตัว การตัดสินใจ ความจำและการทำงานอื่นๆของระบบประสาท การนอนหลับเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างมีระบบของระบบประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการนอนหลับและการตื่น มนุษย์ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการนอนหลับคือร่างกายได้พักผ่อน เปรียบเสมือนปิดคอมพิวเตอร์ พอตื่นมาก็เหมือนเปิดคอมพิวเตอร์ร่างกายพร้อมลุย พร้อมประมวลผลต่อ แต่ในความเป็นจริง การนอนหลับของเราในชีวิตประจำวัน เป็นขบวนการที่มีระบบขั้นตอน และลำดับของกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งต้องทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

ระยะของการนอนหลับ (Sleep stages)

แม้ว่าการนอนหลับจะดูเหมือนร่างกายหยุดนิ่งหรืออยู่ในสภาวะคงที่ แต่จากการศึกษาพบว่าในช่วงเวลาของการนอนหลับยังสามารถแบ่งได้เป็นระยะต่างๆ ซึ่งมีลักษณะการแสดงออกทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกัน วิธีการที่นิยมใช้ในการแยกระยะต่างๆ ของการนอนหลับ คือ Polysomnography  (PSG)  ซึ่งประกอบด้วยการบันทึกหลักๆ 3 ชนิด คือ

  • คลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalogram; EEG) เพื่อบันทึกการทำงานของสมอง
  • คลื่นไฟฟ้าจากลูกตา (electro-oculogram; EOG) แสดงถึงการกลอกตา
  • คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (electromyogram; EMG) บันทึกการหดตัวและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (muscle tone)

ภาพ 1       Polysomnography แสดงการติดขั้วบันทึกที่ข้างตาซ้าย (E1) และตาขวา (E2) เพื่อบันทึก electro-oculogram (เส้นบันทึกสองเส้นบน) ขั้วบันทึกที่คางสำหรับบันทึก electromyogram (EMG) และขั้วบันทึกที่หนังศีรษะ (C4, C3) สำหรับบันทึก electroencephalogram (เส้นบันทึกเส้นล่าง) ขั้วบันทึกที่ใบหูทั้งสองข้าง (A1, A2) ใช้เป็นขั้วเปรียบเทียบ (reference electrode)

ทำให้สามารถแยกการช่วงของการนอนหลับได้เป็น Rapid Eye Movement Sleep (REM Sleep) และ Non rapid eye movement sleep (NREM Sleep) ยังแบ่งย่อยออกได้เป็น 4 ระยะ (NREM stage I – IV) ตามระดับความลึกของการนอนหลับ โดยสังเกตเห็นลักษณะคลื่นไฟฟ้าสมองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและความถี่ลดลงตามลำดับ

ภาพ 2      Polysomogram แสดงระยะต่างๆ ของการนอนหลับ และขณะตื่น  [Ganong, 2013]

NREM stage I เป็นระยะเริ่มหลับ คลื่นไฟฟ้าสมองจะมีขนาดเล็ก มีความถี่หลายๆ ความถี่ สังเกตเห็น Theta wave ซึ่งมีความถี่ประมาณ 4-7 Hz แทรกขึ้นมา คลื่นสมองชนิดนี้ พบในภาวะที่จะเลื่อนไหลจากการรู้สึกตัว ไปสู่การง่วงเหงาหาวนอน และจะพบได้ในขณะที่คนคนนั้นทำสมาธิอยู่ในระดับสูงๆ ระยะนี้สามารถปลุกให้ตื่นได้ง่าย

 

NREM stage III และ NREM stage IV เป็นระยะที่หลับลึก ปลุกให้ตื่นได้ยาก คลื่นไฟฟ้าสมองที่เด่นในช่วงนี้คือ delta wave ซึ่งเป็นคลื่นขนาดใหญ่มีความถี่ประมาณ 0.5-4 Hz โดยจะมีมากที่สุดใน NREM stage IV ด้วยเหตุนี้จึงเรียกระยะนี้ของการนอนหลับว่า slow wave sleep (SWS) ในบางตำราจะรวม ทั้งสองระยะนี้ของการนอนหลับเป็น NREM stage III ของการนอนหลับ

 

ตลอดช่วง NREM sleep การหดตัวของกล้ามเนื้อและความตึงตัวของกล้ามเนื้อจะลดลงตามลำดับ และไม่พบการกลอกตาเป็นจังหวะในระยะนี้

 

REM Sleep เป็นระยะที่ยังคงหลับอยู่ ระยะของการนอนชนิดนี้ กินระยะเวลาประมาณ 20-25 % ของเวลาการนอนทั้งหมด แต่คลื่นไฟฟ้าฟ้าสมองมีขนาดเล็กและความถี่สูงคล้าย beta wave ที่พบในขณะตื่น ระยะนี้จึงอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า paradoxical sleep ระยะนี้จะมีการกลอกตาเป็นจังหวะอย่างรวดเร็วให้ตรวจพบได้ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (muscle tone) จะหายไป sympathetic activity จะสูงขึ้น ในระยะนี้การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเช่น เสียงดัง หรือสิ่งเร้าภายใน เช่น ภาวะการขาดออกซิเจน จะน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะ NREM นอกจากนี้ยังพบการแข็งตัวของอวัยวะเพศเกิดขึ้นในช่วง REM sleep ด้วย

ภาพ 3      คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) แสดงลักษณะของคลื่นไฟฟ้าสมองที่ช่วงความถี่ต่างๆ ที่พบได้ในภาวะปกติและผิดปกติ (A) และคลื่นไฟฟ้าสมองที่บันทึกได้ที่ระยะต่างๆ ของการนอนหลับ สังเกตว่าขณะตื่นคลื่นไฟฟ้าสมองจะขนาดเล็กและความถี่สูง (beta wave) และคลื่นไฟฟ้าสมองจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและความถี่ลดลงตามลำดับใน NREM stage I-IV

อ้างอิง

 

วัฏจักรของระยะของการหลับ

ในแต่ละคืนของการนอนหลับปกติ จะประกอบด้วยวงจรของ NREM – REM ประมาณ 3 – 6 รอบ (cycle) ต่อเนื่องกันไป เรียกวงจรของ NREM – REM นี้ว่า ultradian rhythm ซึ่งแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 90 – 110 นาที

หลังเริ่มเข้านอน คนปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 – 20  นาที ในการเข้าสู่ NREM stage I ระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนถึงเริ่มหลับนี้เรียกว่า sleep latency ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย เช่น หากอดนอนจะทำให้ sleep latency สั้นลง หรืออายุน้อยจะมี sleep latency สั้นกว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้น เป็นต้น จากนั้นการหลับจะดำเนินต่อไปเข้าสู่ระยะของการหลับลึกมากขึ้น (NREM stage II – IV) และ REM sleep ตามลำดับ โดย REM sleep ครั้งแรกจะปรากฏประมาณ 90 นาทีหลังเริ่มหลับ วงจรของ NREM – REM ดังกล่าวข้างต้นเกิดซ้ำทุก 90-110 นาที โดยในแต่ละคืนของการนอนหลับจะเป็นการนอนหลับใน NREM stage I, II ประมาณ 50 – 60% และ REM sleep ประมาณ 20 – 25% ของระยะเวลาการนอนทั้งหมด (total sleep time) โดยระยะเวลาของ REM sleep จะยาวขึ้นตามลำดับในรอบหลังๆ ของการนอนหลับ ซึ่งตรงข้ามกับ NREM stage III, IV ซึ่งจะพบได้ในรอบต้นๆ ของการนอนหลับและปรากฏน้อยลงในช่วงท้าย ระยะเวลาของการนอนหลับ และสัดส่วนของการนอนหลับในช่วง NREM stage III, IV และ REM sleep จะลดลงตามอายุ

ภาพ 4       โครงสร้างของการนอนหลับ (ซ้าย) และระยะเวลาการนอนหลับ (total sleep time) และสัดส่วนของการนอนหลับในระยะต่างๆ เทียบกับอายุ (ขวา) [Ganong, 2010]

กลไกการเกิด NREM และ REM sleep

การนอนหลับในช่วง REM มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการนอนหลับในระยะ NREM ที่สำคัญคือ ลักษณะคลื่นไฟฟ้าสมองที่คล้ายตอนตื่น การกลอกตาเป็นจังหวะอย่างรวดเร็ว และการหายไปของ muscle tone สาเหตุเกิดจากการทำงานของสมองที่แตกต่างกันในระยะ NREM และ REM โดยพบว่าในการนอนหลับระยะ REM กลุ่มเซลล์ประสาทที่หลั่งสารสื่อประสาท noradrenaline และ serotonin ยังคงทำงานลดลง ขณะที่เซลล์ประสาทประสาทที่หลั่งสารสื่อประสาท acetylcholine ในก้านสมองทำงานเพิ่มขึ้น เซลล์ประสาทกลุ่มนี้จะส่งปลายประสาทไปยัง thalamus และ basal forebrain ทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าสมองที่เป็นลักษณะ desynchronized ปลายประสาทที่ส่งไปยัง paramedian pontine reticular formation (PPRF) ซึ่งไปมีผลต่อเซลล์ประสาทสั่งการของกล้ามเนื้อลูกตา ทำให้เกิดการกลอกตา นอกจาพำกนี้เซลล์ประสาท cholinergic ในก้านสมองยังส่งปลายประสาทไปกระตุ้น medullary reticular formation ซึ่งมีบทบาทยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อทรงตัวของร่างกายผ่านทาง medulary reticulospinal tract ทำให้ muscle tone ลดลง

ภาพ 7      กลไกการเกิด REM sleep: REM on (cholinergic neuron ใน LDT/PPT) ทำงานเพิ่มขึ้นในช่วง REM sleep ไปกระตุ้น thalamus ทำให้เกิด cortical activation กระตุ้น pontine paramedian reticular formation (PPRF) ซึ่งควบคุม ocular motor nucleus (OMN) ทำให้เกิดการกลอกตาเป็นจังหวะ และยังไปกระตุ้น ventromedial medullary reticular formation ส่งผลยับยั้ง α-motoneuron ทำให้เกิด muscle atonia ขณะที่ REM-off (monoaminergic neuron ใน locus ceruleus และ raphe nucleus) ทำงานลดลงในช่วง REM sleep [ดัดแปลงจาก Benarroch, 2006]

บทความที่น่าสนใจ
วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ตกปลา
อุปกรณ์ตกปลาเบื้องต้น และ วิธีการรักษารอกตกปลา

อาวุธข้างกายสำหรับการตกปลาที่นิยมกันก็คือรอกนั่นเอง หากว่าเบ็ดตกปลาเปรียบเสมือนแขนขาของผู้ตกปลา รอกนี้ก็เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลาง ของการตกปลาเลยทีเดียว เมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จก็ควรเก็บรักษาให้เข้าที่อย่างเป็นระเบียบ ทุกครั้ง เพื่อเป็นการลดความสึกหรอของกลไกการตกปลา เราไม่แนะนำให้แกะรอกตกปลา เพราะว่าอุปกรณ์รอกนี้มีความสำคัญมาก หากว่าไม่มีความรู้ความชำนาญ แกะไปอาจจะพังได้เลย หรือว่าหากชิ้นส่วนใดหายไปเราก็ไม่รู้อีก การทำความสะอาดบางครั้ง หากว่าเราไม่มีความชำนาญมากพอหรือว่าปล่อยปละละเลย เราควรดูแลรักษารอกตกปลาให้เป็นอย่างดี เบื้องต้นเลยก็คือการตกปลาในน้ำกร่อย หรือว่าน้ำเค็ม ควรจะปิดเบรกแล้วล้างน้ำผ่านรอก หรือหมุนรอกไปด้วยแล้วก็เปิดน้ำก๊อกไปด้วยนั่นเอง เพื่อให้รอกถูกน้ำชะล้างในทุกส่วน เมื่อทำความสะอาดเสร็จก็ให้เช็ดให้สะอาด เพราะว่าสายด้านในอาจจะเค็ม เราต้องล้างด้วยน้ำสะอาด ส่วนสปูนส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียมอัลลอน หรือเรียกว่าง่ายๆ ว่าเกลือคือไม่ควรโดนน้ำเค็ม เพระว่าหากถูกน้ำเค็ม มันจะขึ้นสนิมทันที หรือว่ามันจะเกิดการกัดกร่อนกับสปูนได้ จุดหล่อลื่นน้ำมันของรอกสปินนิ่ง แบบไม่ถอดล้างภายในก็คือ ลายโรเลอร์ ตัวนี้เป็นตัวที่รับแรงโหลดจากสาย มากที่สุด จุดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะว่าลูกปืนเหล่านี้มันมีขนาดเล็กอาจจะกลิ้งตกหายได้ หรือหากว่าไม่มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ จะทำให้ลูกปืนตาย ก็คือต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งจากน้ำจืดหรือว่าน้ำเค็ม ลูกปืนหล่อลื่นเมนเกียร์ ที่มีสองข้างจะต้องหยอดน้ำมันเพื่อกันการฝืดเคือง แล้วฉีดสเปรย์ลงไปที่ลูกปืน แล้วค่อยหมุนลูกปืนให้น้ำมันไหลลงไปตามราง ลูกปืนประคองสปูน หล่อลื่นแกนสปูนให้ลายชักขึ้น-ลง เพื่อให้มันใช้งานได้ไหลลื่น สรุป จุดที่ต้องหล่อลื่นด้วยน้ำมัน คือ ลายโรเลอร์ , ลูกปืนหล่อลื่นเมนเกียร์, ลูกปืนประคองสปูน ส่วนที่เป็นข้อพับต่างๆ สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นได้เอง […]

พฤติกรรมที่ควรเลิกทำก่อนนอน เพราะอาจทำเกิดปัญหาเรื่องกการนอนหลับ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการนอนหลับ ได้เข้ามารบกวนการดำเนินชีวิตของใครหลาย ๆ คน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน และสุขภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ปัญหาเรื่องการนอนดังกล่าวอาจสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เราได้ทำก่อนเข้านอน วันนี้เราจึงอยากให้ทุกคนลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองดูว่า เข้าข่าย “พฤติกรรมที่ควรเลิกทำก่อนนอน” หรือไม่ ตามไปดูกันได้เลยค่ะ การเล่นโทรศัพท์มือถือ แน่นอนในทุกวันนี้พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว แต่เราขอเตือนว่าในช่วงเวลาก่อนนอนหรือตอนที่เราปิดไฟกำลังเข้านอนแล้ว ไม่ควรใช้อุปกรณ์เหล่านี้อีก เพราะการแจ้งเตือนต่าง ๆ จะรบกวนช่วงเวลาเคลิ้มหลับของเรา ทำให้เราไม่สามารถข่มตาหลับได้ หรือลองจิตนาการว่าคุณได้หลับไปแล้ว แต่ต้องตื่นขึ้นกลางดึกเพราะมีเสียงแจ้งเตือนดังมาจากมือถือ ดังนั้นคำแนะนำของเราคือควรหยุดการเล่นมือถือก่อนเข้านอนประมาณ 30 นาที และปิดการแจ้งเตือนต่าง ๆ เพื่อที่คุณจะได้หลับโดยไม่มีอะไรมารบกวน การออกกำลังกายอย่างหนัก การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดี แต่การออกกำลังกายอย่างหนักก่อนนอนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อร่างกายแน่นอน เพราะจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ร่างกายต้องทำงานอย่างหนัก และอยู่ในสภาวะตื่นตัว กว่าร่างกายจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนนั้นจะค่อนข้างกินเวลา ทางที่ดีควรออกกำลังกายก่อนเวลานอนปกติประมาณ 3 ชั่วโมง ไม่อาบน้ำก่อนนอน เมื่อร่างกายต้องเผชิญกับมลภาวะต่าง ๆ มาตลอดทั้งวัน และยังมีคราบเหงื่อไคลรวมถึงเชื้อโรค ทางทีดีเราควรชำระล้างร่างกายก่อนนอน เพื่อทำให้รู้สึกสบายตัว และไม่ทำให้เตียงของเรากลายเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรค นอกจากนี้การอาบน้ำอุ่นก่อนนอนจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกสบายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ควรเลือกอาบน้ำ/แช่น้ำอุ่นก่อนนอนอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เพราะการอาบน้ำอุ่นและเข้านอนทันที อาจทำให้คุณนอนไม่หลับได้ เพราะน้ำอุ่นจะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้ร่างกายตื่นตัวจนไม่สามารถข่มตานอนได้นั่นเอง […]

สาเหตุนอนไม่หลับ
บอกลาปัญหานอนไม่หลับจะท่ากายภาพบำบัดที่คุณก็ทำเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน

การนอนไม่หลับถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับใครหลายคนเพราะการนอนไม่หลับทำให้เราหงุดหงิด เมื่อเราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายเราหลับ ตามที่เราต้องการได้ ทั้งๆที่เวลาก็ล่วงเลยไปบางทีตี 1 ตี 2 บางทีจนตี 3 ก็ยังนอนไม่หลับถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเรียกร้องให้เราหลับไปตาม การทำงานของนาฬิกาชีวิตก็ตามดังนั้นปัญหาการนอนไม่หลับจึงทำให้หลายคนรู้สึกทรมานกับอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นทุกคืน นอกจากนี้ หลายคนยังเกิดเป็นโรค หยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการนอนกรน ซึ่งการนอนกรน ก็เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดการนอนไม่หลับได้เช่นกัน ดังนั้นทางการนอนไม่หลับ อาการนอนกรน และโรคหยุดหายใจขณะหลับจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่เราเป็นอย่างหนึ่งก็มักจะทำให้เกิดโรคอีกอย่างหนึ่งในนี้วนเวียนกันอยู่เรื่อยไปดังนั้น แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เราจึงสามารถทำได้ด้วยการใช้ท่านอนที่มีผลต่อการไหลเวียนอากาศ ในร่างกายได้ดีช่วยให้เรานอนหลับสบายไม่เกิดอาการกรนและไม่เกิด ภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้อีกด้วย   ท่ากายภาพ ที่มีผลต่อการนอนหลับและการหยุดหายใจขณะหลับ   การนอนหงายแบบเอนหลัง 30 องศา เป็นท่านอนหงายที่ได้จากการวิจัยและเก็บข้อมูลของผู้ที่มีอาการต่างๆข้างต้นซึ่งพบว่าท่านอนหงายแบบเอนหลัง 30 องศานี้เป็นท่านอนที่มีภาวะต้านการหายใจน้อยที่สุดและรองลงมาคือการนอนตะแคงซ้ายและนอนตะแคงขวาซึ่งได้ผลไม่ต่างกันมากนักส่วนการนอนหงายราบกับพื้นเป็นท่านอนที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะท่านี้จะมีผล ทำให้เกิดการต้านการหายใจมากที่สุดนั่นเอง   ดังนั้นถ้าหากเราจะทำการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และยังช่วยลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่คิดว่าอาจจะเป็นโรคนี้ จึงควรที่จะเปลี่ยนท่านอนจากที่เคยนอนอยู่เดิมมาทดลองนอนหงายแบบเอนหลัง 30 องศาโดยที่ หนุนด้วยหมอนที่ไล่ระดับลงมาจากส่วนที่หนุนศีรษะสูงที่สุดมายังต้นคอและไหล่โดยที่ควรจะมีหมอนใบเล็กรองรับข้อพับเข่าอีกใบหนึ่งเพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังและคอคดงอ การนอนแบบนี้จะเป็นท่านอนที่ช่วยให้ทางเดินหายใจของเราเปิดโล่ง ซึ่งปัญหาของภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เรามักจะทราบกันเป็นอย่างดีเสมอก็คือมีสาเหตุมาจากการที่ลำคอเราบีบแคบลงหรือตีบตันหรือเกิดจากการที่ลิ้นไก่ห้อยตัวลงมาปิดช่องทางเดินหายใจซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เรานอนหงายราบกับพื้นดังนั้นการนอนแบบเอนหลัง 30 องศาจึงเป็นท่านอนที่ดีที่จะช่วยลดปัญหาและลดสาเหตุต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี